dimecres, 20 de febrer del 2008

FELICITATS, VILA-REAL!!!CARTA POBLA DE VILA-REAL
Traducció al valencià d’Arcadi García Sanz
per a la Revista “EXÁGONO” nº 371 dels Lluïsos de Vila-real
(Gener / Febrer de 1984)


“Sabran tots que, per tal com és propi dels reis i els prínceps assignar termes certs a les poblacions que fan i concedir als seus pobladors furs o costums, baix els quals hagen de viure i regirse, per això Nos, Jaume per la gràcia de Dèu rei d’Aragó, de Mallorca i de València, Comte de Barcelona i d’Urgell i senyor de Montpeller, per Nos i pels nostres successors, vos donem i vos concedim a vosaltres, tots i cadascun dels pobladors de la població de la Vila-real, que hem manat fer en terme de Borriana termes certs, és a dir, de la séquia de Borriana amunt, cap a la dita població, i d’allí tal com ratlla amb el terme de Nules, i d’allí fins a la construcció antiga denominada Misquitiella, que està cap a Betxí, i d’allí fins al corral cobert del turó on s’extrau la pedra i fins al riu de Millars. En el qual terme tindreu, efectivament, l’ús de les aigües i el de les llenyes i les herbes i el de la pedra i la calç i el de les altres coses necessàries per a vosaltres –o per al vostre ús i el dels vostres ramats- lliurement i en pau, sense que nnigú no vos puga posar impediment o contradir d’alguna manera en estes coses; salvant, emperò, que els veïns de Borriana i els seus ramats tindran en el dit terme l’ús de les coses abans dites, exceptuades les finques que vosaltres i els postres llaurareu, tal com han acostumat de tindre-les fins ara i tal com vosaltres les teniu igualment en la resta del terme de Borriana.
Volem també i vos concedim perpètuament a vosaltres, pobladors abans dits, i als postres, que us regiu en la dita població pel fur d’Aragó, amb aquell mateix grau de llibertat que tenen els hòmens de Borriana, tal com consta plenament en la carta que d’aixo tenen atorgada per Nos. I pel present document vos concedim i vos donem a vosaltres i als postres el mateix fur i la mateixa franquesa, que els dits hòmens de Borriana tenen per Nos concedida.
Vos concedim a vosaltres i als vostres perpètuament, que tots aquells que tenen o tindran finques o possessions dins el dit terme, estiguen obligats a pagar per elles igual que vosaltres i els vostres, en les peites, les cenes, el monedatge i la redempció del Servei militar i en qualsevols altres impostos reials, i que estiguen obligats a fer-se veïns en la dita població de Vila-real.
Vos concedim també perpètuament a vosaltres i als vostres un mercat, que es celebrarà a la dita vila cada dissabte, i a més una fira una vegada a l’any pel temps que vullgau, mentre no sia al mateix temps que fa la fira a Castelló o als altres llocs dels volts de Borriana. Nos, tanmateix, per Nos i pels postres, prenem baix la nostra ferma custòdia, protecció, encomanament i guiatge especial, sots la pena de cinc-cents morabatins d’or, tots els qui venguen als dits mercat i fira, tant venint, com estant o tornant-se’n, si no és que són raptors de dones, lladres, homicidas, bandits, o bé inculpats o acusats d’altres crims, pels quals hagen d’estar presos, o que sien deutors o fiadors manifests.
Cal saber que ens retenim en la dita població els foros, els molins, la carnissería, el pes, l’almodí i els obradors o tendes.
Damunt d’això, per Nos i els nostres encara vos fem francs i lliures pels deu anys primers vinents, tant a vosaltres, dits pobladors, com als vostres i a tots els vostres béns presents I esdevenidors, de tota peita, quèstia i cena i de host i cavalcada –i de la seua redempció en diners- i de qualsevol altre tribut o exigència reial, de manera que, durant els deu anys abans dits, no estigau obligats ni vosaltres ni els vostres a donar a Nos o als nostres alguna cosa per les raons abans dites o per alguna d’elles, ni Nos o els nostres vos la pugam reclamar ni a vosaltres ni als vostres, sinó que sigau d’aixó francs, lliures i absolts del tot durant el dit temps.
Manem, per tant, fermament als batlles, tribunals, justícies, jurats, alcaids, governadors i a tots els alters officials I súbdits nostres presents i esdevenidors que tinguen per fermes totes i cadascuna de les coses damunt dites, les observen i les facen observer, i que no les contravinguen ni permeten contravenir-les a ningú per cap raó.
Donat en València el dia deu de les calendes de març de l’any del Senyor mil dos-cents setanta-tres
Signe de Jaime, per la gràcia de Déu rei d’Aragó, de Mallorca i de València, comte de Barcelona i d’Urgell i senyor de Montpeller.
Són testimonis fra Andreu, bisbe de València, Jaime, bisbe d’Osca, Bernat Guillem d’Entença, Blasco Maça, Sancho Martín de Oblites.
Signe de Simó de Sant Feliu, qui per manament del senyor rei, abans dit, féu escriure estes coses i ho tancà en el lloc, dia i anys abans precisats.
TEXT LLATÍ DE LA CARTA POBLA DE VILA-REAL
Populatio Ville Regalis. Noverint universi, quod cum ad reges et principes spectet populationibus quas faciunt certos terminos asignare, et earum populatoribus foros seu consuetudines concedere, sub quibus vivere debeant atque regi: idcirco nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valentie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, per nos et nostros succesores damus et concedimus vobis, universis et singulis populatoribus populationis Ville regalis, quam in termino Burriane statuimus facienda, terminos certos, scilicet a cequia maiori Burriane sursum versus dictam populacionem, et exinde, sicut afrontat cum termino de Nuules, et exinde, usque al antiguor vocatum Misquitiella, quod est versus Bechin, et exinde, usque ad mollonem cohopertum cabecii, in quo scinditur petra, et usque in rivum de Millars.
In quo quidem termino habeatis usum aquarum et lignarum et erbarum et petre et calcis, et aliorum necessariorum vobis seu usui vestro et ganatorum vestrorum libere et in pace, et nullum vobis in hiis impedimentum facere valeat vel contrarium ullo modo. Salvo tamen quod habitatores Burriane et sui ganati, habeant usum predictorum in dictis terminis, exceptis hereditatibus quas vos et vestri laborabitis, sicut hactenus habere consueverunt, et vos similiter in terminis aliis Burriane.
Volumus etiam et concedimus vobis, dictis populatoribus et vestris imperpetuum, quod sitis populati in dicta populatione ad forum Aragonum, et ad illam franquitatem ad quod seu quam homines Burriane sunt populati, et in carta quam inde a nobis habent plenius continetur. Et nos de presenti ipsum forum et franquitatem, sicut ipsi homines Burriane eam a nobis habent, vobis et vestris concedimus atque donamus.
Concedentes vobis et vestris imperpetuum, quod omnes et singuli illi, qui hereditates vel possessiones infra dictos terminos habent seu habuerint, teneantur pro ipsis vobiscum et cum vestris contribuere im peitis, cenis, monetatico et in redempcione exercituum, et in quibuslibet aliis regalibus exactionibus et demandis, et vicinitatem facere in dicta populatione Ville Regalis.
Concedimus etiam vobis et vestris imperpetuum, mercatum tenendum in dicta villa seu populatione singulis diebus sabatinis, et firam etiam semel quolibet anno, tempore quo vos volueritis, dummodo non sit eo tempore quo fira tenetur in Castilione vel locis aliis circumstantibus Burriane. Nos autem, per nos et nostros recipimus sub firma custodia nostra, protectione, comenda et guidatico speciali, sub pena quingentorum morabatinorum auri, omnes et singulos ad ipsum mercatum et firam in veniendo, scilicet, ad ipsum mercatum et firam, et stando ac redeundo, nisi fuerint raptores, latrones, homicide, banditi vel de aliis maleficiis, pro quibus capi debeant, inculpati seu etiam accusati, vel debitores aut fideiussores manifesti.
Est tamen sciendum, quod retinemus nobis in predicta populatione furnos, molendinos, carniceriam, pensum et almudinum et operatoria sive tendas. Insuper etiam per nos et nostros infranquimus et franchos ac liberos facimus vos, dictos populatores et vestros, hinc ad decem annos primos venturos et continue completos, et omnia bona vestra presentia et futura, ab omni peyta, questis et cena, et exercitu ac cavalcata et redemptionibus eorundem, et a qualibet alia exactione sive demanda regali. Ita videlicet, quod in predictis decem annis, non teneamini vos vel vestri dare nobis vel nostris aliquid pro predictis vel aliquo eorum, nec nos vel nostri ea a vobis vel vestris, infra ipsos decem annos petere valeamus, set sitis inde per ipsum tempus franchi et liberi, cum omnibus bonis vestris et penitus absoluti.
Mandamus itaque firmiter baiulis, curiis, justiciis, juratis, alcaydis, procuratoris et universis aliis officialibus et subditis nostris presentibus et futuris, quod predicta omnia et singula firma habeant et observent ac faciant observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione.
Datum Valentie Xº kalendas martii anno Domini Mº. CC. LXXº. tercio.
Sig+num Jacobi, Dei gratia regis Aragonum, Maioricarum et Valentie, comitis Barchinone et Urgelli et dominis Montispesullani.
Testes sunt: frater Andrea episcopus valentinus, Jacobus, episcopus oscensis, Bernardus Guillelmi de Entença, Blaschus Maça, Sanctius Martinus de Oblitis.
Sig+num Simonis de Sancto Felicio, qui mandato domini Regis predicti, hic scribi fecit et clausit, loco, die et anno prefixis.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Felicitacions al poble fundat pel rei En Jaume!!

I a vore si d'una volta comença a assumir que ja té edat per anar sentint-se ciutat. Que ja estem farts d'anar sempre amb tantes miquetes: els carrerets, els hospitalets, les escoletes, els auditoriets... Pensem en gran!!!

[i per molts anys!!]

TONI PITARCH ha dit...

I amb tantes mentides del Portaveu de les Promeses mai fetes realitat, en un poble de projectes mai començats, obres mai acabades, realitats virtuals, residus i contaminacions reals (mai publicades), de polítics defensors de l'empresa privada i passotes amb l'interés general dels ciutadans, devoradors d'impostos i depredadors del patrimoni històric, artístic i cultural.
Vila-real és un poble que no li fa falta res... més que assumir. O sí?

Laulauenlaseuatinta

Quan Vila-real era un poble (Rafael Beltrán / Antoni Pitarch)

Calendari de Lliga 2023/24 (1ª volta)

Calendari de Lliga 2023/24 (2ª volta)

Els més visitats

El topònim Vila-real a la Península Ibèrica

Vila-real a rajaploma

TV3 EN DIRECTE

Horaris LligaBBVA

Dominio Casilda

Visualitzacions de pàgina l'últim mes